nieuws

Het CVAa in 2017

In 2017 staat er weer heel wat op het programma van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven. Inhoudelijk ligt de focus vooral bij het cultureel erfgoed van het bouwbedrijf en bij het onderzoek rond digitale architectuurarchieven. Het CVAa haalt ook internationale kennis rond architecturaal cultureel erfgoed naar Vlaanderen. Verder staat er een belangrijke institutionele verschuiving op stapel.

Bouwbedrijf

Een webdossier over aannemers- en bouwbedrijfsarchieven, als eerste aanknopingspunt voor onderzoekers, wordt voorbereid tegen het najaar. Als testcase pakken medewerkers van het CVAa een concreet onverwerkt bouwbedrijfsarchief uit de collectie van het Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA) aan, om te leren over de specificiteit van bouwbedrijfsarchieven en om dit erfgoed ook voor onderzoek toegankelijk te maken. Het CVAa zal ook bijdragen aan een platform onder leiding van ETWIE, Vlaams expertisecentrum voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed, bedoeld om bedrijven te sensibiliseren en hen een houvast te geven bij het beheren van hun eigen archief.

Voor het brede publiek tonen we in september 2017 samen met het APA ongeziene bouwwerffoto's uit de APA-collectie in de Antwerpse Permekebibliotheek. Deze tentoonstelling maakt deel uit van het bredere programma van het Festival van de architectuur, georganiseerd door onze collega's van het VAi. Ook op Erfgoeddag (23 april 2017) halen CVAa en APA enkele stukken uit een bouwbedrijfarchief boven en zijn er rondleidingen voorzien in het APA-depot.

Digitale architectuurarchieven

De werking rond digitale architectuurarchieven blijft een van de speerpunten van het CVAa. Het project The archives @ the architects, een project van APA waarin het CVAa een belangrijke partner is, loopt verder en zoekt uit hoe een vlotte wisselwerking tussen architectenbureaus en archiefbewaarinstellingen georganiseerd kan worden met betrekking tot digitaal archief, dat een snellere en meer specifieke opvolging vraagt dan klassiek archief. CVAa-archivaris Wim Lowet legt zich ook verder toe op het verwerken en veiligstellen van concrete digitale archiefbestanden die vandaag al tot de collectie van het APA behoren.

In het voorjaar van 2017 verschijnt een artikel over acht jaar onderzoek naar digitale archieven van CVAa in META. Tijdschrift voor Bibliotheek & Archief.

Expertisedeling

We vullen de databank architectuurarchieven.be verder aan, maken (doctoraats)studenten en andere onderzoekers wegwijs in de wereld van architectuurarchieven in Vlaanderen en presenteren de resultaten van onze projecten, onder andere op de Studiedag Historisch Interieur & Ontwerp (27 april 2017). Het CVAa blijft met veel plezier adviesvragen beantwoorden, rond archiefbeheer, overdrachten of over specifieke architecten, stedenbouwkundigen, vormgevers, gebouwen, collecties en archieven.

Internationaal

Het CVAa is sinds vele jaren betrokken bij de International Confederation of Architectural Museums (ICAM), waarbij CVAa-coördinator Sofie De Caigny als bestuurslid (sinds 2014) mee het volgende ICAM-congres in Kopenhagen (2018) voorbereidt. De internationale banden worden verder aangehaald in december 2017, wanneer APA en CVAa samen een internationale bijeenkomst organiseren als voorzet op het project Léon Stynen (gepland in 2018). Deze bijeenkomst in deSingel brengt de internationale genodigden in contact met de Belgische en Vlaamse architectuur-, onderzoeks- en erfgoedwereld en bevordert zo de internationale uitwisseling. 

Integratie

2017 is ook institutioneel een belangrijk jaar voor het CVAa en het VAi: het is het 'aanloopjaar' naar de integratie van het Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA) in de vzw Vlaams Architectuurinstituut, een integratie die tegen 1 januari 2018 van kracht wordt. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee, die op termijn tot een sterk en veelzijdig architectuurinstituut-met-collectie moeten leiden.  

Meer CVAa

Bezoek nog

Lees meer over de meest recente CVAa-publicaties:

En tot slot...

... wensen de medewerkers van het CVAa u een fantastisch 2017!