nieuws

Vacature / Doctoraatspositie bij Departement Architectuur (KU Leuven)

De Groep Wetenschap & Technologie van de KU Leuven, Departement Architectuur, onderzoekseenheid Architectuur en Maatschappij zoekt een assistent om haar onderzoeksgroep Architecture Interiority Inhabitation (A2I) te versterken op de campussen Sint-Lucas Gent en Brussel voor het PhD project 'Kantoorinterieurs in naoorlogs België: genealogie van een moderne sociotoop'.

Project

Vele Europese steden, waaronder Brussel en Antwerpen, worstelen vandaag met de ontwikkeling van een toekomsttraject voor langdurig leegstaande kantoorgebouwen, waarvan een aanzienlijk deel dateert van de tweede helft van de 20ste eeuw. Het actuele debat richt zich voornamelijk op stedenbouwkundige of architecturale aspecten van deze problematiek. Een derde perspectief wordt hierbij vaak gemarginaliseerd of buiten beschouwing gelaten: dat van het kantoorinterieur en zijn diverse verschijningsvormen en conceptualisaties. Toch is dit perspectief cruciaal voor een goed begrip niet alleen van deze conceptualisaties, maar ook van de problematiek van leegstand en de herbestemming van kantoorgebouwen. Het ontwerp van kantoren wordt immers bij uitstek gestuurd ‘van binnenuit’, door bureaucratische mechanismen en sociaaleconomische en politieke factoren.

Recente literatuur in het domein van de interieurarchitectuur definieert twee dominante modellen van kantoororganisatie en –ontwerp in de tweede helft van de 20ste eeuw: het hiërarchische Tayloriaanse kantoor – met Frank Lloyd Wright’s Larkin Building (1904) als vroeg voorbeeld – en het sociaaldemocratische kantoor dat opkwam na de Tweede Wereldoorlog en uitdrukkelijk inzet op menselijke interactie en gemeenschapsvorming. Hoewel deze transnationale categorieën goed inzetbaar zijn voor de ontwikkeling van een breed historisch overzicht, vraagt het gevarieerde palet van lokaal verankerde bedrijfsculturen en hun materiële vertolkingen – gebouwen én inrichtingen –   om een meer genuanceerd en gedetailleerd referentiekader. Het is de ambitie van dit project om dergelijk referentiekader te ontwikkelen, gebaseerd op historisch onderzoek en rekening houdend met het gediversifieerde nationale en transnationale discours en de verschillende ontwerppraktijken die de ontwikkeling van het moderne bedrijfskantoor als bureaucratische, sociaaleconomische en culturele ruimte hebben gevoed. Op die manier zal het project een fundamentele bijdrage leveren tot de kennis en de interpretatie van een van de snelst veranderende collectieve ruimtes in onze samenleving.

Lees meer